10 loại Sensors phổ biến được nhúng trong Smart Phone của bạn -Công Nghệ Iot

Câu hỏi 1: Hãy liệt kê 10 loại Sensors phổ biến được nhúng trong Smart Phone của bạn?

 •  Accelerometer : Đo gia tốc ba trục
 •  Magnetic : Đo vector tiềm năng từ tính
 •  Orientation : Đo hướng
 • Gyroscope : Đo hướng, dựa trên động lượng góc
 • Temperature :Đo nhiệt độ
 •  Light: Đo độ sáng
 • Pressure : Đo áp suất
 •  Proximity : Đo xem có đối tượng nào đang đóng
 •  GPS : Định vị vĩ độ và kinh độ hiện tại
 •  NFC : Cho phép điện thoại thông minh truyền dữ liệu cho nhau trong vòng 10 cm ...

Câu hỏi 2: Loại Sensor nào được nhúng trong Smart Phone của bạn để theo dõi vị trí của bạn?

 •  GPS :  giải thích? Vì nó Định vị vĩ độ và kinh độ hiện tại

Câu hỏi 3: Hãy liệt kê 05 loại Sensor Platform phổ biến để lập trình ứng dụng IoT?

 • Mediatek Linkit
 • Raspberry Pi
 • Arduino UNO
 • Intel edison
 • Intel Galileo

Câu hỏi 4: Hãy liệt kê 10 giao thức mạng thuộc M2M Area Network?

• LonWorks – Điều khiển và tự động hóa

• ModBus – Tự động hóa và đo lường công nghiệp

• Power Line Communications

 • BACnet – Xây dựng tự động hóa và điều khiển

 • Insteon – Smart Home

 • DLMS/COSEM - Đo lường đa tiện ích

• Z-Wave – Tự động hóa gia đình

• Dali – Điều khiển ánh sáng

 • X10 - Tự động hóa gia đình

• DLNA/UPnP – chia sẻ đa phương tiện tại nhà…

Câu hỏi 5: Hãy giải thích mô hình mạng M2M Area Network trong hình vẽ sau đây?

-  Devices: Thiết bị mạng, hoặc phần cứng mạng, là các thiết bị vật lý cần thiết để giao tiếp và tương tác giữa các phần cứng trên mạng máy tính.

-  Network: dữ liệu được thu thập cần được truyền và xử lý. Lớp mạng kết nối các thiết bị ở trên với các đối tượng thông minh, máy chủ và thiết bị mạng khác.
-  Application: Lớp ứng dụng chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ, ứng dụng cụ thể cho người dùng tương tác. Ví dụ khi triển khai nhà thông minh, trong đó người dùng nhấn vào một nút trong ứng dụng để bật máy pha cà phê.